Lưu trữ thẻ: Môi trường vi sinh là gì? Môi trường tăng sinh và môi trường chọn lọc

Môi trường vi sinh là gì? Môi trường tăng sinh và môi trường chọn lọc

Môi trường vi sinh là gì? Là môi trường nuôi cấy vi khuẩn, là môi...

02866525193