MOTIC – 0.90MM HEX SOCKET “L” KEY WRENCH (ALLEN KEY) – (SP07.0001)

(SP07.0001) – CỜ LÊ ĐẦU LỤC GIÁC 0.90MM KHÓA CHỮ “L” 

02866525193