IKA Pít tông (mã hàng: 3768500)

Dùng cho Máy nhiệt lượng IKA

(3768500)-Pít tông

02866525193